Jaarvergadering

 • Omdat juist in deze jaarvergadering alle leden van de vereniging een papier hebben getekend
  dat zij er geen bezwaar tegen hebben
  dat op de bijeenkomsten van de vereniging er van hen foto's gemaakt worden,
  kunnen zij hier nu ook herkenbaar in beeld gebracht worden.


   1. Opening door de voorzitter
 • bestuur
 •      Harry Dillen van de Nationale bond werd welkom geheten.
       Hij was gekomen om twee leden met hun jubileum te huldigen.
       Zie daarvoor de aparte pagina => jubilaris

 • de leden
  Alle leden van onze EHBO-vereniging waren aanwezig...

 • papier
 •  2. Binnengekomen stukken en mededelingen
       Er zijn dit jaar, net als vorig jaar, en het jaar daarvoor,
       weer geen stukken binnengekomen.


   3. Notulen jaarvergadering van donderdag 29 maart 2018
       De notulen van de vorige jaarvergadering
       werden goedgekeurd. • Mirjam
 •  4. Jaarverslag secretaris over het seizoen 2018/2019
       Er waren twee bijzondere gebeurtenissen te vermelden:
       - de oefening
         die we in de garage van Connexxion mochten houden
         was een groot succes.
         Connexxion werd hartelijk bedankt
         voor de geboden medewerking.
       - In het afgelopen seizoen zijn we overgegaan
         naar een andere provider voor de website.
         De sponsor die ons tot dan gesponsord heeft met de hosting
         is daar hartelijk voor bedankt. • Petula
 •  5. Financieel jaarverslag van de penningmeester
       Het jaarverslag van de penningmeester werd goedgekeurd.


   6. Financieel jaarverslag van de kascommissie
       De kascommissie heeft na de controle de kas in orde bevonden.
       Er werd een nieuw lid voor het volgend seizoen
       in deze commissie benoemd. • geld
 •  7. Begroting seizoen 2019/2020
       Vanwege de nog steeds stijgende kosten
       kunnen we er niet aan ontkomen om de contributie
       weer met € 10,-- te moeten verhogen.
       De begroting voor het nieuwe seizoen
       werd door de leden goedgekeurd. • Herman
 •  8. Bestuursverkiezing
       Aan de leden van de vereniging werd gevraagd
       of iemand zich kandiaat zou willen stellen
       voor een bestuursfunctie.
       Er meldden zich geen kandidaten,
       zodat het bestuur zich gesteund voelde
       met hun optreden in hun eerste seizoen. • Lia
 •  9. Rondvraag
       Er waren geen rondvraag vragen.
 • 10. Sluiting door de voorzitter
       De vergadering werd door de voorzitter gesloten.
 • Maar voordat er nog wat volgde,
  werden onze LOTUS-slachtoffers en onze instructeur Jan Slootjes
  hartelijk bedankt voor hun inzet in dit seizoen.
 • Jan Slootjes

 • Ook Giel werd bedankt voor het werk aan de website.

 • Jan Slootjes

 • Daarna was er nog een tijdje een gezellige na-zit om het seizoen af te sluiten.

 • de nazit